Điều khoản sử dụng

Về việc sử dụng giao diện trên hệ thống LINDO dành cho khách hàng của  LINDO

1. Tất cả các giao diện đăng tải trên kho giao diện của LINDO đều là các sản phẩm thuộc sở hữu của LINDO hoặc đối tác đăng kí với LINDO . Mọi cá nhân/ tổ chức muốn sử dụng giao diện thuộc sở hữu của LINDO  hoặc đối tác đã đăng kí với LINDO  đều phải tuân thủ các quy định về việc tải, cài đặt và thanh toán để sử dụng các giao diện này.

2. Khách hàng LINDO  có quyền mua và sử dụng tất cả các giao diện trên kho giao diện LINDO .

3. Khách hàng LINDO  có quyền mua giao diện thiết kế riêng do đội ngũ thiết kế của LINDO thực hiện.

4. Giao diện tính phí là giao diện khách hàng tải về một cách hợp pháp, có xác minh hợp lệ về việc thanh toán đầy đủ và đúng quy định của nhà cung cấp giao diện (ví dụ: sao kê ngân hàng, email xác nhận thanh toán thành công từ hệ thống, phiếu thu từ LINDO  …).

5. Với mỗi giao diện khách hàng tải về, dù là giao diện miễn phí hay giao diện tính phí, tại cùng một thời điểm, khách hàng chỉ có quyền sử dụng giao diện đó cho tối đa một (01) website.

6. Trường hợp khách hàng muốn sử dụng giao diện đã tải về cho một website khác, khách hàng có thể tải và mua giao diện đó một lần nữa trên kho giao diện của LINDO  hoặc gỡ bỏ giao diện đó khỏi website thứ nhất để dùng cho website thứ hai.

7. Khách hàng không sử dụng cùng lúc một (01) giao diện cho hai hay nhiều website khác nhau.

8. Khách hàng không sao chép hay chuyển nhượng giao diện với một hay nhiều khách hàng khác nhau.

9. Khách hàng LINDO  có quyền nhờ nhân viên kinh doanh LINDO  mua và cài giao diện hộ.

10. LINDO  có quyền thay đổi giá của các giao diện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước với khách hàng.

11. Khách hàng chỉ cần thanh toán phí sử dụng giao diện cho LINDO  theo mức giá được niêm yết tại thời điểm tải về.

12. Trường hợp khách hàng vi phạm các điều khoản trên, LINDO  có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán phí mua giao diện đó cho LINDO  theo mức giá niêm yết tại thời điểm thông báo để khách hàng được tiếp tục sử dụng. Sau 05 ngày gửi thông báo, nếu khách hàng chưa thanh toán cho LINDO  hoặc không có bất kì phản hồi nào LINDO sẽ tạm khóa website của khách hàng trong vòng 07 ngày để gỡ giao diện vi phạm.